ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติคุณธรรมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งมีความสำคัญในฐานะที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้เข้าใจสถานการณ์สังคมไทยในมิติคุณธรรม ที่สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจในการ กำหนดนโยบายและออกแบบการส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบัติได้

 

     การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยที่มีการดำเนินงานมามีรายละเอียดดังนี้

 • ปี 2558

โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2558 

          ศึกษาเอกสารวิชาการ งานวิจัย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ปัญหาคุณธรรมในสังคม ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตที่ส่งผลให้เกิดการคอร์รัปชัน ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของภาคธุรกิจ ความประพฤติไม่เหมาะสมของผู้นำทางศาสนา ขาดความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคมของสถาบันการศึกษา ขาดความเท่าเทียมกันทางสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และแตกแยกขาดความสามัคคี ขาดความสำนึกรับผิดชอบในความเป็นพลเมือง

 • ปี 2559

ดำเนินการใน 2 รูปแบบคือ 

 1. สำรวจเรื่อง “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” โดยศูนย์คุณธรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกับศูนย์

สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน  2,166 หน่วยตัวอย่าง ในประเด็นคุณธรรม เช่น ปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมในสังคมไทย ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม ในสังคมไทย คุณธรรมที่เยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝัง คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทยและประชาคมอาเซียน

 

2559 1 2559 2

 

 1. รายงานสถานการณ์ทุนความดีในสังคมไทย สำรวจกลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่าย ของภาคประชาชน และถอดบทเรียนกระบวนการใช้ทุนความดีของกรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบ 10 พื้นที่ในทุกภูมิภาค ที่ครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการและปรับปรุงกลไกการพัฒนา และสังเคราะห์กระบวนการใช้ทุนความดีขับเคลื่อนงานองค์กรชุมชน

2559 3

 

 

 • ปี 2560

     รายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย: มองโลก มองเรา ประมวลสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะทางด้านคุณธรรมทั้งในระดับสากล และในระดับประเทศช่วงปี 2559-2560 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงประเด็นความดีและประเด็นปัญหา เพื่อสร้างความตระหนักและมุมมองทางด้านคุณธรรมในสังคมไทย ประกอบไปด้วย 3 เล่ม คือ 

เล่มที่ 1 การทบทวนการจัดอันดับประเทศไทยในระดับโลก โดยมองจากแนวทางการพัฒนามุมมองสากล มาสู่ระดับประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา “ทุนความดี” ในมิติพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

เล่มที่ 2 สถานการณ์สังคมที่ส่งผลต่อสภาวการณ์ ด้านคุณธรรมในสังคมไทย เป็นการสังเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทยเชื่อมโยงในมิติคุณธรรม เพื่อรับทราบสิ่งที่ควรตระหนักร่วมกัน

เล่มที่ 3 รายงานสถานการณ์ความตั้งใจทำความดีของคนไทย เพื่อรับรู้ทุนความดีที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย หรือกิจกรรมที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

 book 2560 1  book 2560 2  book 2560 3
 • ปี 2561

สำรวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ปี 2561 (มกราคม – พฤษภาคม 2561)

โดยรวบรวมแบบสำรวจสถานการณ์จากผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาคและจากการรวบรวมข่าวสารสถานการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆในสังคม ระหว่างเดือนมกราคม –พฤษภาคม 2561

 • ปี 2562

องค์ความรู้ 10 ปรากฎการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย เป็นการศึกษา รวบรวม สังเคราะห์

ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 จากเว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อนด้านคุณธรรมความดีใน  4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) และนำเสนอเป็น 10 ปรากฏการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย) ประกอบไปด้วย

 1. วิวาทเดือด งานบวชเลือด
 2. วินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติ
 3. พระสงฆ์อาพาธสูงจากอาหารที่ใส่บาตร
 4. ขยะล้น
 5. ติดเกมออนไลน์ ฆ่าตัวตาย ปัญหาสำคัญที่จะมีมากขึ้นในอนาคต
 6. Hate speech เครื่องมือสร้างความเกลียดชังในสังคมไทย
 7. สถานการณ์ความโปร่งใสในสังคมไทยตกอันดับ
 8. จิตอาสากู้วิกฤติ ต้าน pm 2.5
 9. มหันตภัยพายุปาบึก ซัดถล่มภาคใต้
 10. พลังจิตอาสา ร่วมใจทำความดี จากกระแสวิ่งของคุณตูน สู่การรวมพลังจิตอาสาทำความดีที่หลากหลายรูปแบบ
 • ปี 2563

รายงานสถานการณ์คุณธรรมปี 2563 เป็นการรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563 เชื่อมโยงกับประเด็นคุณธรรม 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2010 หรือ โควิด 19 แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 สถานการณ์คุณธรรมในประเด็นคุณธรรม 4 มิติ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

ส่วนที่ 2 สถานการณ์เด่นปี 2563 ประกอบไปด้วย 

เชิงบวก

 1. “พอเพียง” ทางเลือกทางรอดฝ่าวิกฤต
 2. วินัยกับการดำเนินชีวิตใหม่ (New Normal)
 3. นักรบในชุดเกราะ อสม.กับกลยุทธ์เคาะประตูบ้าน
 4. แบ่งปันน้ำใจกับ “ตู้ปันสุข” ตู้กับข้าวริมทาง
 5. พลังคนรุ่นใหม่กับการสร้างนวัตกรรมห่างไกลโควิด

เชิงลบ

 1. ขยะพลาสติกล้นเมือง
 2. กักตุนหน้ากากอนามัย ขายเกินราคา หวังรวยทางลัด
 3. สารพันปัญหาโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”
 4. โรคเครียดรุมเร้าหนักกว่าโควิดระบาด
 5. วิกฤตสื่อไทยในยุคโควิด
 • ปี 2564

รายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2564 : อยู่รอด ตั้งรับ ปรับตัว หลังวิกฤตโควิด-19 เป็นการประมวลสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยบ่งตามตัวชี้วัดคุณธรรม 5 มิติ ได้แก่ พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ กตัญญู และเครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิต ซึ่งได้นำมาสังเคราะห์และถ่ายทอดเป็นชุดความรู้ อยู่รอด ตั้งรับ ปรับตัว หลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อระลึก ทบทวน สถานกาณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใต้วิกฤติโควิด 19

 • ปี 2565

คุณธรรมกับโลกยุคโกลาหล (Moral with The Age of Chaos) : รายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2565 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ

 1. ผลสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตปี 2565 ของคนไทยอายุ 13 ปีขึ้นไปใน 6 ภูมิภาค
 2. 10 สถานการณ์สังคมในรอบปีทั้งด้านบวกและด้านลบ
 3. คุณธรรมกับโลกยุคโกลาหล เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมผ่านกรอบแนวคิด BANI World ที่นำมาปรับใช้ในการบริหารคนและองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง